Kortikosteroid topikal mata

ÖZET
Hepatik ensefalopati son dönem karaciğer hastalığının sık bir komplikasyonudur ve karaciğer disfonksiyonu ve/veya portal kanın sistemik dolaşıma portosistemik şantlar ile karışımı sonucu gelişmektedir. Herediter hemorajik telenjiektazi (HHT) veya Osler-Weber-Rendu olarak da bilinen klinik tabloda deri, mukozal membranlar, akciğer, beyin ve gastrointestinal sistem ile birlikte karaciğer tutulumu da görülebilmektedir. Karaciğer tutulum oranı %41-78 arasında değişmektedir ve hastalarının çoğu asemptomatik olmasına rağmen bu hastalarda portal hipertansiyon, biliyer hastalıklar ve yüksek debili kalp yetersizliği de gelişebilmektedir. Bu hastalarda nadiren portosistemik şantlara bağlı ensefalopati gelişebilmektedir. Bu olgu sunumunda HHT tanısı ile takipli ve portosistemik şanta bağlı hepatik ensefalopati gelişmiş 63 yaşında bir kadın hastayı paylaşmaktayız.

ÖZET
Son dönem kalp yetmezliğinin tedavisi kalp transplantasyonudur. Ancak hastaların çoğu organ bağışı eksikliği nedeniyle transplantasyon yapılamadan ölmektedir. Bu hastalarda ömrü uzatmak için, transplantasyona köprüleme amacıyla total yapay kalp implantasyonu yapılması iyi bir seçenektir. Biz bu makalede total yapay kalp implantasyonu uygulanan ilk hastalarımızdaki anestezi deneyimlerimizi sunuyoruz.
Yedi hastanın (46,8±8,4 yıl) beşi inotrop desteğinde operasyona alındı. Dört hasta dilate kardiyomiyopati tanısı almıştı. Üç hastada preoperatif dönemde kardiyak arrest öyküsü mevcuttu ve bunlardan birine mekanik ventilasyon uygulanmıştı. İntraoperatif ortalama ketamin, midazolam, fentanil, rokuronyum kullanımı sırasıyla 192±89 mg, 8±3,5 mg, 335±157 µg, 192±43 mg olarak gerçekleşti. Ortalama taze donör kanı, taze donmuş plazma, trombosit ve eritrosit süspansiyonu gereksinimi sırasıyla 2,1±1,6 Ü, 2± 1,8 Ü, 0,43±0,5 Ü ve 0,6± 0,9 Ü idi. Hastaların hepsinde en az bir komplikasyon gelişti. Dört hasta sepsis ve renal yetmezlikten ölürken; bu komplikasyonların gelişmediği üç hasta taburcu edildi.
Son dönem kalp yetmezliği hastalarında total yapay kalp implantasyonu transplantasyona köprüleme amacıyla iyi bir seçenektir ve anestezik yaklaşımı farklı özellikler içermektedir. Bu nedenle anesteziyologların implante edilecek cihaz ve cerrahi işlem hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

Kortikosteroid topikal mata

kortikosteroid topikal mata

Media:

kortikosteroid topikal matakortikosteroid topikal matakortikosteroid topikal matakortikosteroid topikal matakortikosteroid topikal mata

http://buy-steroids.org